somo 1 salamu

 ongea na CRI
 
 • mpango wa leo

 • play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  Hujambo?
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  Wewe unaitwa nani?
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  Hii ni kadi yangu.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  Hatujaonana siku nyingi.