17: Watu Mashuhuri Katika China ya Kale

>>[Wafalme wa China ya Kale]
• Mwanzilishi wa Utawala wa Kiini Kimoja, Qin Shihuang
• Liu Bang
• Da Yu   • Yao na Shun   • Shen Nong (Yandi)
• Fu Xi

>>[Wanasiasa na Wanafikra wa China ya Kale]
• Hanfeizi
• Zhuangzi • Mencius
• Confucius
• Laozi

>>[Wanasayansi wa China ya Kale]
• Mwana-hisabati Zu Chongzhi
• Mtaalamu wa dawa Li Shizhen
• Mnajimu Zhang Heng

>>[Wengine]
• Daktari wa Ajabu Huatuo • Chen Sheng na Wu Guang Wafanya Uasi 
• Wang Zhaojun   • Yanzi  • Su Wu  •Guan Zhong na Bao Shuya 
• Mfalme Chu Zhuangwang • Yu Boya na Zhong Ziqi
• Sun Wu • Qi Jiguang


1 2 3 4 5